5A版2022年8月1号到2022年8月31号升级文档
杰特旺点软件360

22.08.01-22.08.31升级文档 


1.新增前台收银修改单据日期限制(设置时间不能超90天)。

 


2.新增短信群发,卡状态选择。

 

 

3.优化锁屏窗口口令改为密码。

 

 

4.优化可查询事务提醒—群发微信发送状态。

 


5.新增员工提成基数按会员价计算。

 


6.新增提成设置“清空”注释。

 


7.新增单据审核中可以输入员工筛选查询单据。

 


8.优化员工综合报表—员工业绩明细导出合计。

 

9.新增小票打印格式显示房间加钟。

 


10.优化产品销售小票打印显示折前额和折扣。

 


11.新增旺点微管理报表自定义时间查询。

 


12.新增员工小程序:上钟页面提示下载App:旺点员工。

 这些内容很不错,其他朋友也喜欢